. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, August 12, 2014

ఎవరునువ్వు?

ఎవరునువ్వు?
ఇలా ఎపుడుమారావు?
నేనే గుర్తించలేనంతగానీ
నీకు నువ్వే నచ్చలేనంతగా
ఇలా ఎపుడు మారావు?
వ్యక్తిత్వం వదిలిఅస్తిత్వం మరచి
వట్టి మెదడుతో అలా ఎలాబ్రతికేస్తున్నావు?
మిధ్యాలోకం లో మిద్దెలు కడుతూమురిసిపోతున్నావా?
పేకమేడలెపుడన్నా కట్టావా?
నీటి రాతలెపుడన్నా రాసావా?
వాటి అనందం ఎంత సేపు?నీకుతెలీదా? 
ఇప్పటికన్నా చెప్పుమనిషిలా ఎపుడు మారతావు?
నీలా నువ్వు మళ్ళా ఎప్పుడు పుడతావు?
ఇన్ని ప్రస్నలకు సమాదానాలెప్పుడు చెబుతావు..?