. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, August 3, 2014

కలకాలం నిలచి ఉండే స్వచ్చమైన స్నేహితులకు అంకితం

కలలను తెచ్చావు
కవితలు రేపావు
మనిషిని చేశావు
మనసుని దోచావు
స్నేహాస్తాన్ని ఇచ్చావు
మాటలన్నీ నీవే మాట్లాడి
నన్ను మూగవాన్ని  చేశావు
మదిలో మాటువేసి క్షనం నేనేంటో చెబుతూ 
ఈ కలికాలంలో కలకాలం నిలచే స్నేహాన్ని ఇచ్చావు
నా కష్టం చూసి చెమరే నీకళ్ళలో నన్నే కనిపెట్టుకొని  
నా భాదలు తెలిసి పగిలే ఎదకు ఆసరా నీస్నేహం 
నాన్న అన్నల ప్రేమల కన్నా సడలక నా మనసును అల్లుకు పోయింది స్నేహం

(కలకాలం నిలచి ఉండే స్వచ్చమైన  స్నేహితులకు అంకితం)  ---

note :- నాకు ఇప్పటికీ కలకాలం నిలచి వుండే ఇలాంటి  స్నేహం దొరకలేదు .జీవితంలోకి అనుకోకుండా వచ్చారు  తట్టుకోలేనంట విషాదాన్ని మిగిల్చి వెల్లారు