. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 11, 2014

నా యదలో నీవు రేపిన గాయాలే సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి

నాలో నేను  ఒంటరితనాన్ని
ఆయుధంగా ధరించిన నేను
నాకు నేను గా కాకుండా
నీవు నాకు ఇచ్చిన 
ఏకాంతం కదా ఇది 
నా యదలో నీవు రేపిన గాయాలే 
సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి
నీవు కాదన్న గతం మిగిల్చిన 
గాయాలు చెప్పే నిజాలు ఇవి 

చిటికేసి నక్షత్రాలని తనలో దాచుకొని 
నీ చిర్నవ్వుతో చెట్లని చిగురేయించి 
ఓర చూపుతో వంద జన్మల మన అనుబందాన్ని 
గుర్తుకు తెస్తూనే నవ్వి నన్ను నమ్మించి 
కల్లు తెరిచి చూస్తే కనిపించకుండా పోతావు 
నీవు నడిచిన ఇసుక ఎడారుల్లో 
నన్ను ఒంటరిగా వదలి పెట్టి 
నాలో ని ఆనంద సాగరాల్ని 
తరలించుకు పోయి చుట్టూ చీకట్లను వదలి
వెలుగును మరొకరికోసం తీసుకొనివెల్లావు 
తనలో ప్రపంచాన్ని దాచుకొని 
మనసుదోచుకున్న మాయావివి 
నవ్వనూ గలవూ..
నవ్వి నట్టు నటించి 
ఏడ్పించనూ గలవు 
ఎమీ ఎరగనట్టు 
మౌనంగా ఉండనూ గలవు 
ఏదినా చేయగలవు 
అన్నీ చేసి నేనేం చేసానని 
తప్పంతా నామీద నెట్టి 
తప్పించుకొని పోనూగలవు