. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 18, 2014

నీలోనే ఆ జవాబు నీడలకై వేటుకుతూనే ఉంటాను

నీలోకి చూసిన వేళ
నాకు నేను ఒక ప్రశ్న లా తోస్తాను
అయినా,నీలోనే ఆ జవాబు
నీడలకై వేటుకుతూనే ఉంటాను.
సమాదానం దొరుకుతుందేమో అని 
నీవు నాకు ఒక ప్రశ్నలానే మిగిలిపోతావు….
అయినా కూడా ఎక్కదో ఎదో అలజడి
నీలో సమాదానం పొందే వరకు
వెతుకుతూనే ఉంటాను
నీకోసంగతి తెలుసా ..
నాకు సమాదానం దొరకదు అని తెల్సి 
ఈంకా వెతుకుతూనే ఉంటాను 
నిజాం తెల్సి ..అబద్దాన్ని నమ్మలేక  
అయినా జరుగుతున్న వన్నీ  నిజాలు కావేమో అని
అయినా ప్రశ్నలేని సమాదానాలున్నాయని తెల్సీ  
ఎందుకో తెలుసా నా ప్రశ్నకి జవాబు
నీవు మాత్రమే చెప్పగలవు,
నీలో మాత్రమే చూపగలవు.
చూశావా అన్నీ తెల్సి మల్లీ నీవైవే చూస్తున్నా
అసలు సమాదానం నీదగరే వుంది కదూ
సమాదానం చెప్పవూ ప్లీజ్...