. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 11, 2014

ఏకాంత సాయంత్రాలు

ఏకాంత   సాయంత్రాలు
నన్ను ఒంటరిగా నడిపిస్తాయి...
కొన్ని మదురక్షనాలు  
నా ఒక్కడితోనే సంభాషిస్తాయి...
నాలో నేను లేనన్నా ఒప్పుకోదు 
నీకై వేచి వున్నా అన్నా
నానుండి తప్పుకోదు నీ జ్ఞాపకం 
మరుపైనా కాదు 
మరల మరల నన్ను
ఓ మనిషిలా ఉండనీయదు 
నీ జ్ఞాపకం 
ఓ చురకత్తి అయి 
ప్రతి క్షనం గుండెల్లో 
పొడుస్తూనే ఉంది