. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, June 29, 2014

సూన్యిం లోంచి మల్లీ సూన్యిం లోకి వెలుతున్నా

నాలో నేను
మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతుంటా
అవమానాల్లో కాలిపోతూ
నిరుత్సాహంలో క్రుంగిపోతూ
ఓటమిలో చనిపోతూ
నన్ను నేను నిర్వచించు
కుందాం అనుకుటే
నాలో సూన్యిం ఆవరిస్తుంది
నన్ను నేను ఎప్పుడో 
మర్చిపోయాను
ఏమార్చిన జ్ఞాపకాలు 
నన్ను చూసి వెక్కిరిస్తున్నాయి 

కొన్ని సార్లు మొదలు 
ఎక్కడ పెట్టాలో 
తెలియక నాలో 
నేనువెతుకుతూఉంటా
గండె అంచున చిరిగిన్ స్థానాన్ని
కుట్టుకోడానికి 
లోపలికెళ్ళే దారితెలియక 
నాలోనే ఉండి దాగుడు 
మూతలాడుతున్న 
నీ జ్ఞాపకాలు మనసులో 
గుచ్చేస్తూ ఉంటాయి

శూన్యం తరుముతుంటే 
రాల్చుకున్న
జ్ఞాపకాలు తన రెక్కల స్వేచ్చలో
నన్ను వెతుక్కుంటూ
నడుస్తున్నాను గతకాలపు 
ఉదయం వైపు..
ఏంటో అంతా సూన్యిమే కనిపిస్తంది 
నీవెక్కడ కనిపిస్తా వని 
ఆశగా వెతుకుతున్న నా కళ్ళకు
కన్నీరే మిగులుతంది 
ఏంటో సూన్యిం లోంచి 
మల్లీ సూన్యిం లోకి వెలుతున్నా