. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 3, 2014

ఓడిపోయాను .. గెలిపించే నీవు నాకు దగ్గరలేక

ఓడిపోయాను .. 
గెలవలేక కాదు గెలిపించే
నీవు నాకు దగ్గరలేక 
పోతూ పోతూ తట్టుకోలేనంత 
అవమానాన్ని నాకిచ్చి
ఓటమి పాలు చేసి 
ఎవ్వరినో గెలిపించవు 
ఓడించింది నీవు 
కాబట్టి తలవంచాను 
తలచుకున్న ప్రతి క్షనం 
గుర్తొచ్చి వేదిస్తున్న గతం 

మనమంతా ఒక్కటే 
అనుకొన్న నా మంచితనపు ఓటమి ..
అవసరాల్లో వున్నవారిని 
అధుకొన్న ఆదరణ ఓటమి..
స్నేహితుల మీద పెంచుకొన్న 
నమ్మకం ఓటమి..
న వాళ్ళతో పంచుకొన్న 
అబిమానం ఓటమి..
మాటలతో అతలడుతున్న 
మాటల మంత్రికుల మధ్య ..
మనసున్న మనిషిగా మనుగడ సాదించలేక ..
మర్మమున్న మన్సిగా 
మన్ననలు పొందుతున్నాను 
మారుతున్న కాలంతో పాటు  
నేను మరిపోయా.. ఓడిపోయాను