. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 5, 2014

నీ జ్ఞాపకాలు..ఎక్కడంటూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి..

ఈ రోజు ఎందుకో కలవరం..
నీవు ఎక్కడున్నావంటూ 
మనస్సు అడుగుతోంది
గాయాలు గా మారిన జ్ఞాపకాలు...
ప్రతి క్షనం గుర్తుకొస్తున్నావు..
నీవెక్కడంటూ మనస్సు కూడా 
నీకోసం తడుముకొంటోంది
మనస్సుకు సమాదానం చెప్పలేక... 
నాకు నేను సమాదాన పర్చుకోలేక భాదపడుతున్నా
గుండేళ్ళో దాగిన గుప్పెడు నిజాలు 
నిన్నే గుర్తుచేస్తున్నాయి 
నీవు ఎక్కడున్నావంటూ అడుగుతున్నాయి..
కన్నీళ్ళకు కారనమౌతున్న 
నీ జ్ఞాపకాలు..ఎక్కడంటూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి..
ఎక్కడున్నావు 
ఎన్నాళ్ళినా ఏన్నేళ్ళీలా..
నీకోసం ఎదురు చూపులు 
అప్పటిదాకా ఈ ప్రాణం ఉండదేమో
నీవు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా గ
ట్టీగా పీలుస్తున్న స్వాస నిన్నే కోరుతోంది 
ఈ స్వాస ఎప్పటిదాకా ఉంటుందో తెలీదు
అయినా గుతుంచుకునే రిలేషన్ కాదు నాది 
అని అనుకొను నీవు హేపేగనే ఉన్న్వూ 
నిన్నే తలచుకొంటూ నేను ఇలా వున్నాను