. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 28, 2015

నా మనసును ఎదుకు పగులగొట్టావు ...?

నిజానికి
మనసెప్పుడూ గాజుపలకే
పగులుతూనే ఉంటుంది
ముక్కలు ముక్కలవుతూనే ఉంటాయి
పగులకొట్టే నీలాంటి వాల్లు 
మనసుని పగులకొట్టడానికే
పరిచయం అవుతారేమో 


ఒక పారదర్శకమైన పొర
నీవంటే ఇష్టం వున్న  
భావన నన్ను మరువనీయదు 
మనసును  చుట్టి ఉంచుతుంది.
ముక్కలైనా మనసు 
పగుల్లు 
నేలరాలకుండా
ఆ పొరలోనే ఉండిపోతాయి…
అందుకే కాబోలు
ముక్కలయినా..మనసులో 
ఎంత వెతికినా ప్రతి చోట నీవే కనిపిస్తావు