. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, February 26, 2015

మరణమా ఎక్కడున్నావు

మరణమా ఎక్కడున్నావు 
ఎందుకు నక్కి నక్కి చూస్తున్నావు 
నా మనస్సుతో ఆడుకొంటున్నావు 
రా ..... నువ్వు రా .... 
మరణమా ఎటువెల్తున్నావ్ 
నేనంటే భయపడ్డట్టు నటిస్తున్నావా 
రా ..... ఇటు రా ...... 
నన్ను కబలించి ఊగిసలాడుతున్నా 
నా ప్రాణాలు తీసుకెల్లూ 
ఎందుకు ఇంకా నాటకాలాడటావు  

ఎంత పిలచినా పలకవే నువ్వు 
ఎంత అరచినా చూడవే నువ్వు 
నీకు నేను అలసయ్యాను కదూ 
ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు ?
ఓ మరణమా మరణమా మరణమా 
ఒకప్పుడు నేనంటే బయపడేదానివి 
ఇప్పుడు ఎదురుగా వుండే డ్రామాలాడుతున్నావా  

నా గుండె అలసిపోయింది 
నా అడుగు నన్ను విడిపోయింది 
నా ఉనికి నన్ను మర్చిపోయింది 
నా తనువు మాత్రమే నాతో ఉంది  
ఊపిరి బిగబట్టినా అవె జ్ఞాపకాలు 

 నిస్సహాయత చుట్టుముట్టింది 
నిరాశే నాకు మిగిలింది 
ఆశ అడ్డు రానంటుంది 
నా శ్వాష మాత్రమే నాలో ఉంది   

నవ్వు నన్ను వెక్కిరిస్తుంది 
భాద నన్ను పలకరిస్తుంది 
బంధమే త్రోసివేసింది 
నా నీడ మాత్రమే నాతో ఉంది  
నాకు నేను దూరంమవుతున్నా రోజు రోజుకీ