. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, February 27, 2015

చీకటి కాటుక పూసిన నింగిలో ఒంటరి ప్రయానం

చీకటి కాటుక పూసిన
నింగిలో అక్కడక్కడ 
వెలుతురు నీడలు వెక్కిరిస్తున్నాయి
నిరంతరాయ నిరీక్షణ
సాగినా అగని మనస్సు పొరాటం
నిజంకాని నిజంలో ఒంటరి 
చీకటి రాత్రుల్లో చేస్తున్న ప్రయాణం

అప్పటి నీ మనసు సవ్వడికై
నా అన్వేషణ ఫలితమే 
ఈ ఒంటరితనం  
నేను కోరుకుంది కాదు 
ఆ ఒంటరితనం నాలో కి విసిరిన 
నీకు నన్ను ఏమార్చీన నీకు 
ఏమని సమాదానం చెప్పుకోగలను 
నింగినుండి విసిరిన ఓ తారకనా 
కాలి బూడిదైన ఈ వెచ్చటి నిజాన్నా 
ఏదని చెప్పను ఏమని చెప్పుకోను 
నన్ను నాలో నేనాకై చిరకుపడుతున్న 
ఈ చీకటి రాత్రుల్లొ నన్ను నేను ఓదార్చలని 
ఈ అక్షరాలు  చేసున్న వింత ప్రయత్నం