. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, September 7, 2015

వ్యధ వెన్నెల లై నాపై అగ్ని కురిపించిన క్షనాలు

రాగం మెలిక తిరిగి 
నాలో శోకం కలిసిపోయింది
వ్యధ వెన్నెల లై నాపై 
అగ్ని కురిపించిన క్షనాలు 
గుండెను గురిచూసి కొట్టిన జ్ఞాపకాలు 
నన్ను ఇప్పటికీ ముక్కలు 
చేస్తూనే వున్నాయి

ఎప్పుడూ నాలో కనిపించే విషాదం 
నన్నూ మాత్రమే వేదించే వేదన 
నాకు తెలియకుండా నన్నేందుకు  
ఈరోజు మూగగా రోదించేలా చేస్తున్నాయి 

నీ కోసం నండె ఏనొస్తే నీ గుండె 

తలుపులు మూసే ఉంటాయి
తలుపు సందుల్లోనుండి చూస్తే 
నీమనసు ఎవ్వరో 
ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారు 
నాతాలూక ఆనవాల్లు 
కనిపిస్తాయేమో అని
నీ గుండె గదిమొత్తం వెతికాను 
ఎక్కడ లేవు..నీవు నాలో 
గుచ్చిన మాటల తూటాలు 
నీవు విసెరెసిన నిర్లక్ష్యపు 
మాటల గాయాల కత్తులు 
ఇంకా అక్కడ పడేసే వున్నాయి