. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, September 14, 2015

మౌనం తప్ప మాట్లాడే భాషలేవి

 మౌనం తప్ప మాట్లాడే భాషలేవి 
మనదగ్గర లేనపుడు…
ఆత్మల్లో అతర్మదనం చెందుతూ 
ఆత్మీయత స్పర్శలు కరువై 
గమ్యం తెలియంది దారుల్లో 
వేకువలెరుగని చీకట్లో 
కానరాని మనుషులకోసం 
మన్సు  తపించినపుడు..
ఒక్క పలకరింపుకోసం
ఎదురు చూస్తున్న క్షనాల్లో 
ఒక్క పరిష్వంగం కోసం
ఆరాటం..నా ఆవేదన 
తెలుసుకోలేని ఈ మనుషుల మధ్య 
చావలేక బ్రతుకును ఈడ్చలేక 
నమ్మిన ప్రతి మనిషి 
నన్నే ద్రోహిని చేసిన క్షనాలను 
తలచుకొని లేని ప్రేమకోసం 
ఆరాట పడూతూ అవేశపడి 
ఆందోలనలో ఎవ్వరీ నిందించలేక 
నన్ను నేను హింసించుకొంటూ 
నన్నూ నేను దూషించుకొంటూ 
నాలో నేణు నలిగిపోతునే వున్నా