. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 23, 2015

నలిగి చినిగిపోయిన జ్ఞాపకాలకు కుట్లు వేసుకుంటూ నేను

చిక్కని చీకటి లో  మిగురులై 
వెలుగుతున్న జ్ఞాపకాలు 
కిరణాలు సోకని పుస్తకంలో అక్షరాల 
ఆరబోస్తున్న ఎందుకంటే కన్నీటిలొ 
తడిచి విరిగిపోతున్న క్రమంలో 
కొన్ని జారిపోతున్నా పట్టుకొన్న
భావాలను  త్రాగి నాలో నేను 
నన్ను నేను వెలిగించుకుంటున్నా 
నిజాన్ని కప్పేసిన 
అవమానంలోనుండి 
బ్రతకాలన్న విఫల ప్రయత్నంలో 
ఆలోచనలన్నీ నాపై దాడి చేస్తే 
పగిలిపోతున అక్షరాలను 
పేరుస్తున్న క్రమంలో 
కొన్ని అక్షరాలు మనసుకు గుచ్చుకొని 
కారిన రక్తపు బొట్లను 
తోడి కన్నీటిలో కలిపిన క్షనంలో  
కన్నీటి వర్షం ప్రతి సారి చెరిపేస్తున్న 
కలల  ను మల్లీ పుట్టించుకొని 
గతంలోనుంచి నిజాన్ని 
బ్రతికిచుకోవాలని  
చూస్తున్న పిచ్చిగా 
అది ఊహకే పరిమితమై 
గతం అంతా  అగ్గిగా 
మారి నన్ను తగలబెడ్తోంది 
తగల బడుతున్న నన్ను నేను 
చూసుకొన్నప్పుడు 
తెలిసింగి  నేను నిజం లో లేనని 
చిమ్మ చీకటీలో 
గతం నిజం అవ్వలని 
తడుముకొంతున్నాను అని 
నలిగి చినిగిపోయిన జ్ఞాపకాలకు 
కుట్లు వేసుకుంటూ
నిశబ్దపు దుప్పటిలో దూరి 
కారిన కన్నీటికి విలువ కట్టాలని 
చూడటం .. అన్నీ నావే అనుకొవడం 
అన్నీ నిజాలని బ్రమపడటం 
సత్సరాలు గడచి పోయినా 
ఇంకా గతంలో బ్రతలాన్న 
ఆతీపి జ్ఞాపకాల కోసం 
పిచ్చోడిలా తడుముకోవడం 
నిజంగా పిచ్చేమో కదూ ..?