. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, September 7, 2014

నా మరణం కోసం నేనే ఎదురు పరుగెత్తుతున్నా ..నీనుండి పారిపోవాలని

నా మరణం కోసం నేనే 
ఎదురు పరుగెత్తుతున్నా ..
నీనుండి పారిపోవాలని 
ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా
మరణం ఎలా రావాలంటే ...
పిలవగానే కువకువలాడుతూ
పెంపుడు పావురంలా
భుజంపై వచ్చి వాలాలి
టికెట్టు కొనుక్కున్న రైలుబండిని
సకాలంలో అందుకున్నట్టు
నిదానంగా అన్నీ సర్దుకుని
నింపాదిగా ఎక్కాలి
ఎవ్వారికోసం నేను 
నీకోసం (మరణం)
వాళ్ళ చిరునవ్వే చిరునామా కావాలి 

నా మన్సు పుస్తకాన్నిపూర్తిగా చదివేసిన 
జాగ్రత్తగా మడిచి పెట్టి
పేజీలన్నీ చించేశావుగా
నేనంటో నాకు అర్దంకాకుండా 
నిన్ను తలవగానే
నిన్ను నేను మననం చేసుకున్నట్టు
మనస్ఫూర్తిగా మనశ్శాంతితో వెళ్లిపోవాలి
నిస్సవ్వడిగా మట్టిలో
ఇంకిపోయే బిందువులా
భూమిలా నాలో నేను 
ఇంకిపోవాలి 

కాలం ఒడిలోకి జర్రున 
జారిపోవాలి నా జీవం
నడిచి వచ్చిన దారి తను మరిచిపోయినా
ముందున్న దీపధారి చూపే కాంతిలో
కూనిరాగాలు తీసే బాటసారిలా
సుదూరాలకు సాగిపోవాలి ప్రాణి
వాయిద్యాలతో తరలివస్తున్న
దేవదేవుని పల్లకీకి ఎదురేగి
సమూహంలో కలిసిపోయినట్టు
కనుమరుగవాలి నాప్రాణం
అనాయాసేన మరణం
నా మరణం నీకు ఆనందమేగా