. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, September 7, 2014

నీలో నేను లేనని తెల్సి ఇంకా నీలో నన్ను వెతుక్కుంటా .. నాకు పిచ్చేమో కదూ..?

నీకోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంటాను
 నీవురావని తెల్సినా.. ఎందుకో..? 
నీతో మాత్లాడుతూనే ఉంటాను 
నీవు పక్కన లేకున్నా..ఎందుకో..? 
నీగురించి ఆలోచిస్తునే ఉంటాను 
నీవు నాగురించి ఆలోచించనవి తెల్సినా..ఎందుకో...? 
నీవు గుర్తుకు వచ్చిన ప్రతిక్షనం 
నేను భాదపడుతూనే ఎందుకో తెలీదు..? 
ఎక్కడ నీవు అని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా 
నీవు సమాదానం చెప్పేవని తెల్సినా ఎందుకో...? 
నీకోసం పరుగెత్తుతునే ఉంటా అక్కడ 
నీవు లేవని తెల్సినా ఎందుకో...? 
నీకోసం ఆవేదన పడుతూనే ఉంటా .. 
నా ఆవేదన నీవు అర్దం చేసుకోలేవని తెల్సినా ఎందుకో...? 
నీకోసం కన్నీళ్ళు కారుస్తూనే ఉంటా ..
కన్నీళ్ళకు స్పందిచవని తెల్సినా ఎందుకో...?