. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 6, 2015

నన్ను నేను ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో వెతుకుతూ ఉంటా

ప్రతిసారి నన్ను నేను 
ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో 
వెతుకుతూఉంటా
నాలో ఆలోచన తగలబడి
నన్ను నాలో కలిపేసి 
మనసు చినిగిన స్థానాన్ని
కుట్టుకోడానికి మనసు 
లోపలికెళ్ళే దారికి 
గుమ్మం ఎదురుగానే 
గతం వేలాడుతూనే వుంది 
మౌనంలో గాయం  మిళితమై 
హృదయపు పునాదులను
నెర్రులిచ్చి పగిలిపోయాయి మన జ్ఞాపకాలు 
నాకు నేను ఇష్టం లేక 
ఎప్పటికప్పుడు రాలిపోతుంటా
నాలో  మిగిలిన 
నిశబ్దాలను చీల్చుకుని
కొన్ని సార్లు
నాలో నేను
మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతుంటా
అవమానాల్లోంచి చనిపోతూ 
నిరుత్సాహంలోంచి లేలేతగా
చనిపోయిన ఓటమిలోంచి
నన్ను నేను 
నిర్వచించుకుంటూ కొత్తగా
పుట్టాలని ప్రయత్నిస్తుంటూ 
చావాలని బ్రతుకుతూ 
నిజంలో కొవ్వొత్తిలా  కరిగిపోతుంటా 
నన్ను నేను ఎలా 
నిర్వచించుకోవాలో  తెలీక 
నాలోకి నేను రాలిపోతూనే వుంటా