. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 11, 2015

నన్ను నేను ఇంకా ఎన్ని రోజులు మోసం చేసుకోను

శూన్యం దగ్గర అపరిచితుగా మిగిలిపోయా
ఆలోచనల వేగం మనసులో  
దూరాన్ని తగ్గిస్తుంటే
నిన్ను నేను  కలిసిన 
ఆనవాల్లు  కలలో మెరుపులా 
ఇంకానన్ను ఎందుకో 
వెక్కిరిస్తూనే వుంది 
ఆకాశం అద్దమై ఆమె  
ముఖం సన్నజాజి విచ్చుకున్న
పువ్వులా నవ్వే ఆచిరునవ్వు 
నేనెలా మరువను 

అనుభవాలే కలలౌతాయో
కలలే అనుభవాలిస్తాయో.
ఏ కలా నన్ను నానుండి దాచలేక
ప్రతీ కలా.. ఓ ప్రతీక లా
నన్ను తియ్యటి జ్ఞాపకంలా 
నన్ను అంటి పెట్టుకొనే వుంది 

రెండుమెలకువల మధ్య
వంతెనైన ఎండిన కన్నీతి చారికల 
ఓ తియ్యతి జ్ఞాపకమై గుర్తు గా 
నమనసులో నిలచి పోయింది 
అలలే కలలై నిజంగా నేనెటో 
నన్ను నాలా చూపే నీజాపకం తప్ప
నాకు నన్ను చూపిణ్చే ఏచేదు నిజం 
నాకు దక్కకుండా పోయిది 
కొన్ని కలలు నిజంకంటే 
గొప్పగా దృశ్యాలు ఆవిష్కరిస్తూ..
అబధ్దాన్ని నిజం చేసే
పరిణామంలో వేకువకి దొరికిపోతూ
నన్ను నేను ఇంకా  ఎన్ని రోజులు మోసం చేసుకోను