. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 6, 2014

నా మనస్సుతో నాకెందుకు ఈ పోరాటం ....?

ఇంత బాధని వొర్చుకోలేవా అని
దైవం ఆభాదను నాకు వదిలేస్తే

ఎవరో ప్రేమించిన మనస్సును 
నాదే అనుకొని అదేనిజమనుకొని
ప్రేమించే వరమనుకుని 
అమాయకంగా తనే కావాలని కోరుకున్నాను,

నను వీడి వెళిపోతుంటే
తిరిగిరానని తేల్చి చెబుతుంటే
పచ్చిగా గుండెలదిరేలా ఏడ్చాను 
ఎందుకు పిచ్చిగా ఆశలు పెట్టుకున్నాను? 
అని నామనసును నేను 
అడిగితే పిచ్చోడా అని తిట్టింది ..

తనకోసం అరచి అరచి
నరాలు తెగిపోతుంటే 
గుండె గోడలు పగిలిపోతుంటే
వూపిరి ఆగిపోతుందేమో 
అని ఎందుకు భయపడుతున్నాను?
బ్రతకాలని లేదుగా 
తను తిరిగి వస్తుంది అన్న ఆశకూడా లేదు  
మరెందుకో  ఈ ఆరాటం ..
నా మనస్సుతో నాకెందుకు ఈ పోరాటం 

మరుజన్మ కి కూడా నిను పొందలేనని 
ఎప్పుడో తేలిపోయింది 
నీవు వాడ్కొని గాలికొదిలిన 
నా మనస్సు నివేదన ఇది ప్రియతమా
ఈ జ్ఞాపకాలుకూడా 
మిగలవేమో అని బ్రతుకుతున్నాను ...
ఎందుకోతెలుసా 
అవమానాలతో ఆజ్ఞాపకాలను 
పగులకొడుతున్న నిన్ను చూసి 
నవ్వాలో ఏద్వాలో తెలీక ఎందుకో నేనిలా ...?