. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 6, 2014

ఎదౌతున్న తలపులు తడుముతు కన్నీరై మనసును తడుపుతుంటే

గెలుపుని ఓటమిలో కల్పి ..
కలగా మనకలయిక కన్నీరై మిగిలింది
నిజంలో దాగున్న అబద్దాన్ని 
అప్యాయంగా కౌగిలించుకొని 
కనిపించని ఆ ఓదార్పు కోసం 
తపనపడుతున్న మనస్సు
గజిబిగి గందరగోళంలో జరిగింది 
జరుగుతుంది జరగబోయేది 
ఏదీ నాది కాదని తెల్సి నన్ను 
చూసి నేనే నవ్వుతున్న నా మనస్సు 
నీలో నేను వున్నానో లేనో తెలీదు .. 
ఎంతవెతికిన ఎక్కడో కనిపిస్తున్న
మినుగురు పురుగులా మెరిచే 
ఆ కాస్త మెరుపుకోసం 
చిన్న ఆనందమో ఎదురు చూసిన క్షనాల్లో 
ఎదురు చూడని నిజాల్లో ఏమన్లో తెలీక 
మౌనంగా రోదించిన నా మనరు నివేదన 
నీకు చేరినా నన్ను నేను మర్చి నీకోసం 
పడ్డతపన నేను నాలో నేను తన్నుకు చస్తున్నా 
ఏమన్లో తెలీక ఏమౌతుందో అర్దం కాక 
అర్దంలేని అపార్దాల్లొ అన్ని మిగిలున్న 
కరిగిపోతున్న క్షనాలను ఎన్నని లెక్కపెట్టను 
పదిమందిలో ఉన్నా 
ఎందుకో ఒక్కడినే ఉన్నా అనిపిస్తుంది 
ఎందరిలో ఉన్నా నీలో నేనుంటే 
ఇక్కడ నేనెలా కనిపిస్తాను 
నాదన్నది నీదైనప్పుడు 
నీదన్నది నాది కాదని తెల్సినప్పుడు
ఎవరికి ఏమని చెప్పుకోను .. తెలియని నిజాలు 
తెల్సి తెల్సి నన్నే వెతుక్కుంటూ 
నన్ను చేరి వెక్కిరిస్తున్నాయి 
నిజమో బ్రమనో తెలీక .. ఏమౌతుందో అర్దంకాక 
కన్నీటిలో జారిపోతున్న క్షనాల సాక్షిగా 
ఎదౌతున్న తలపులు ఎదర్ను కన్నీరై 
మనసును  తడుపుతుంటే 
ఆ కన్నీటి తడిలో చిత్తడౌతున్న నా జ్ఞాపకాల 
ముళ్ళు నన్ను గుచ్చి గుచ్చి నిన్ను అడుతుతుంటే 
ఎక్కడున్నావని చెప్పను తడుముకున్న ప్రతిసాతి 
గుచ్చుతున్న గతం నన్ను అడుగుతున్న 
సమాదనం చెప్పే పరిస్తితుల్లో లేనెందుకని 
ఏంటో నన్ను నేనే అడుతున్న ప్రశ్నలకు 
నాదగ్గర సమాదానంలేక చుట్టూ చూస్తున్నా 
కరిగిపోతున్న జీవితాన్ని నిలుపుకోవాలన్న 
ఆశలేదు .. ఆశయాలన్ని నీకోసం 
గుండెల్లో సమాది చేశాను 
మట్టిలో కల్సిపోయే దేహానికి 
మనసులో తడిమే జ్ఞాపకానికి 
ప్రత్యెక్ష సాక్షివి నీవు 
అన్నీ తెల్సు ..కాని 
ఏం టెలియంట్టు ఉన్న నిన్ను చూసి 
నా మనస్సెప్పుడూ పైకి నవ్వుతూ 
లోపల పగల బడీ ఏడుస్తూనే ఉంది 
ఎదలో జరిగిఏ అలజడి నిన్నే కావాలంటున్నా 
నీకోసం ఎక్కడని వెతకను ఏమూలన ఉన్నావో 
నీ ఎదురుచూపులు నాకోసం కాదని తెల్సి కూడా 
నా ఎదురు చూపులు ఎప్పుడూ నిన్నే తడుముతుంటాయి