. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 18, 2014

పిచ్చితనానికి ప్రతిరూపమే నేను ఎందుకో తెలుసా ?

పిచ్చితనానికి ప్రతిరూపమే నేను ఎందుకో తెలుసా ?
నువ్వు నాకు అందవని తెలిసినా
అందుకోవాలని ఆరాట పడుతున్నా

 నువ్వు నాతో లేవని తెలిసినా
నేను నీ వుహలో బ్రతుకుతున్నా 

నేను అంటే నీకు ఇష్టం లేదని తెలిసినా
నేను నిన్నే కోరుకుంటున్నా

 నువ్వు ఆనందంగా వుండటం కోసం
నా మనస్సునే చంపుకున్నా
నువ్వు నాతోడులేకపోయినా
నేను మాత్రం నీకు చావులోనైనా 

తోడు వస్తా అని మాటిస్తున్నా...