. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 18, 2014

నిన్నా, నేడూ , రేపూ అవును నేను ఎపుడూ ఒంటరినే

ఇక సెలవు
నాతొ గడిపిన నన్ని రోజులకు వందనం
ఈ అనంత కాల గమనంలో 

ఈ రోజుల అందించిన
వెలకట్టలేని జ్ఞాపకాలకు 

శతకోటి వందనాలు
నీ చలనవాణి నా కోసం 

వెదికినప్పుడు ఇక అందను
నీ నుంచి శాశ్వతంగా 

విడిపోయాక నీకు ఏనాడైనా
నీ విరామంలో తీరిక దొరికెతే
కనుమరుగైన రోజులను గుర్తు చేసుకో
నీకు వీలుంటే తీరికగా అడుగు
మనసులో దాగిఉన్న 

ఎన్నో నిజాలను చెబుతాయి

నా జ్ఞాపకాలు వదిలిన జాడలను
నేను కనిపించని నీజాడలు
ఆవిరిగా ఎందుకు మారానని
అందనంత దూరంకు పారిపోతున్నానని
తెల్సుకో తలచుకున్నా ..

ఇక ఎప్పటికీ తిరిగితానేమో
తెల్సిన నిజాలను గుండేల్లో 

నిక్షిప్తంచేసుకొంటున్నా
బైటపడలేక .. 

ఎవ్వరికి చెప్పుకోవాలో తెలీక

ఇక సెలవు
నిన్నా, నేడూ , రేపూ  

అవును నేను ఎపుడూ ఒంటరినే