. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 3, 2015

ఓ మృత్యువా రా నన్ను కబలించు

ఓ మృత్యువా, ఆమె ఇపుడున్న చీకటిలోంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి నాదగ్గరకు రా నువ్వు నా దగ్గరకి వచ్చేటపుడు
నువ్వు సమాధి వాసన వేస్తూ రాకు...నీవు అందరిని మభ్యి పెడుతూ  రాకు నాదగ్గరకు ..నీవు నన్ను కబలించేప్పుడు అందరు నవ్వుతూ వుండాలి ...నేను చనిపొయాను అని తెలిశాక కూడా నమ్మలేనంతగా ..అందుకే ఓ మృత్యువా, శూన్య నిస్వనముతో రాకుఅడుగులు సడిచేయకుండా, మురికిచేతులతో రాకు. అతు ఎటు చూడు  నీ నిర్మానుష్య, అగోచరమైన ఆవాసముకంటే చికటి కంటే భయంకరంగా లేకుండా కాస్త వెలుగులో నాదగ్గరకు వచ్చేయి నేను ఆనందంలో వున్న అనుకోకు ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ ఒంటరితనం అనుభవించడం లేదు.కానీ, ఆమెని తాకిన ప్రతి వస్తువుకీ అంటుకునే సుగంధం లాంటి సుగంధం, పరీవ్యాప్తమైన ఆమె సహజ పరిమళంతో రా ఆమె మృదు,శీఘ్రతర కరస్పర్శ అరువు తెచ్చుకో ఆమె కురులవెలిగే లేత పసిడి రంగునద్దుకుని ఓ మృత్యువా, నను చేర రా. నీ అడుగులు తేలికగాపడి ఆమె వచ్చిందేమోనని నేను భ్రమించాలి, భ్రమించి నా మృత్యుశయ్యపై ఒత్తిగిల్లాలి.మృత్యువా నీవు నన్ను కబలించినప్పుడు ప్రశాతంగా ఊపిరిలేని నాశరీరం సాక్షిగా నేను బ్రతికి వున్ననేమొ అన్న బ్రమ ఉండేట్టు చేసి నన్ను తీసుకపో అమె నాకోసం ఎప్పటికీ ఏడ్వదు..కాని నేను పోయానని తెల్సి నటిస్తుందేమో  అదితలచుకొని నామనస్సు గడ్డకడుతున్న నా నవనాడులూ వేడెక్క వచ్చు ఆమె స్వరం అనుకరిస్తూ నన్ను పేరుపెట్టి పిలు నన్ను చేరేలాచూడూ ఇదే నా ఆకరి కోరిక అపుడు ఓ మృత్యువా, నేను నిన్ను గమిస్తాను.ఇది ఊహే కాని ఏదీ నిజం చేయకు  ఓ మృత్యువా, ఆమె ఇపుడున్న చీకటిలోంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి నాదగ్గరకు రా నువ్వు నా దగ్గరకి వచ్చేటపుడు
నువ్వు సమాధి వాసన వేస్తూ రాకు...నీవు అందరిని భ్యపెడుతూ రాకు నాదగ్గరకు ..నీవు నన్ను కబలించేప్పుడు అందరు నవ్వుతూ వుండాలి ...నేను చనిపొయాను అని తెలిశాక కూడా నమ్మలేనంటగా ..అందుకే ఓ మృత్యువా, శూన్య నిస్వనముతో రాకుఅడుగులు సడిచేయకుండా, మురికిచేతులతో రాకు. అతు ఎటు చూడు  నీ నిర్మానుష్య, అగోచరమైన ఆవాసముకంటే చికటి కంటే భయంకరంగా లేకుండా కాస్త వెలుగులో నాదగ్గరకు వచ్చేయి నేను ఆనందంలో వున్న అనుకోకు ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ ఒంటరితనం అనుభవించడం లేదు.కానీ, ఆమెని తాకిన ప్రతి వస్తువుకీ అంటుకునే సుగంధం లాంటి సుగంధం, పరీవ్యాప్తమైన ఆమె సహజ పరిమళంతో రా ఆమె మృదు,శీఘ్రతర కరస్పర్శ అరువు తెచ్చుకో ఆమె కురులవెలిగే లేత పసిడి రంగునద్దుకుని ఓ మృత్యువా, నను చేర రా. నీ అడుగులు తేలికగాపడి ఆమె వచ్చిందేమోనని నేను భ్రమించాలి, భ్రమించి నా మృత్యుశయ్యపై ఒత్తిగిలాలి.మృత్యువా నీవు నన్ను కబలించినప్పుడు ప్రశాతంగా ఊపిరిలేని నాశరీరం సాక్షిగా నేను బ్రతికి వున్ననేమొ అన్న బ్రమ వుండేత్తు చేసి నన్ను తీసుకపో ఏంటీ గడ్డకడుతున్న నా నవనాడులూ వేడెక్క వచ్చు; ఆమె స్వరం అనుకరిస్తూ నన్ను పేరుపెట్టి పిలు నన్ను చేరేలాచూడూ ఇదే నా ఆకరి కోరిక అపుడు ఓ మృత్యువా, నేను నిన్ను అనుగమిస్తాను.ఇది ఊహే కాని ఏదీ నిజం చేయకు నన్ను నీదగ్గరకు తీసుకపోయి నీ ఆకలి తీర్చుకో మృత్యువా