. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 10, 2015

కన్నీటి చుక్కల్లో కలిసిన జ్ఞాపకం నీకోసం తడుముకుంటోంది

మనసులోనే మూతపడ్డ వ్యధని 
గాధగా మార్చాలని చూస్తున్నా 
కరిగి కన్నీటి జల్లవనీ పన్నీటిగా 
నీపై జల్లాని చూస్తున్నా 
కన్నీటితో తడిసిన కోర్కెలు నాపై 
రక్తాన్ని కురిపిస్తున్నాయి 
ఆశల గాలిసోకి మరీ ఆరనీ 
కన్నీటి చుక్కల్లో కలిసిన జ్ఞాపకం 
నీకోసం తడుముకుంటోంది 
నమ్మకంలో సొమ్మసిల్లిన 
నీ మది తలపుల్లొ నితలపులను 
నిద్రపుచ్చాలని చూస్తున్నా 
మదిని మాటున దాగివున్న 
మన  జ్ఞాపకాల నీడల్లో 
చేదతీరాలని చుస్తున్నా 
విప్పారిన జ్ఞాపకా రెక్కలు విచ్చుకొని 
నిన్ను తాకాలని చూస్తున్నా 
నాకు నేను  విహంగినై 
గగనాన్ని నాకు నేను  
చేరగలనేమో కాని
నిన్ను చేరలేనని తెల్సిన నేను బేలగా 
ఆకాశం వైపు చూస్తున్నా 
గగనంలో  లో తిరుగాడే పక్షులు 
నావైపు జాలిగా చూస్తున్నాయి 

దారితెలియని  మజిలీలు 
నాదారిమొత్త ముళ్ళ దారిని చేశాయి 
రేయంతా తపనతో తడిసిన 
చెమటకి వేకువవేడేదో తెలుసుకోలేక 
కరిగిపోబోయిన కలలని 
మనోధైర్యంతో మాయ చేయలేక  
నన్ను నేను ఎన్నిసార్లు మోసం చేసును 
నాకే నేను జరగని వాస్తవాలను నిజాలని 
అవి పైకి కనిపించే నీడలని
తెల్సి నా మౌనంలో నేను మగ్గిపోను 

నీ  ప్రేమనే అన్వేషిస్తూ 
తూరుపు పడమరల దిక్కు తెలియక 
పరులుగులు పెడుతున్నా 
నామనసు జాడనీసం ఇంకా వెతుకుతూనే వుంది
గుండె పగిలి  ముక్కలైన జ్ఞాపకాలను 
గుడేల్లో గుచ్చుకొనే ఉన్నాయిగా  
అనుభవాలనే జ్ఞాపకాల వరంగా ఇచ్చి 
నిజానికి మాయని మచ్చను అడ్డుగా పెట్టి
మచ్చలనే దాచి చందమామనై 
చీకటిలో కల్సిపోయేలా చేశావుగా