. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, November 11, 2019

ఆలోచనలు కూడా ఆవిరి అయిపోతున్నాయి

గుప్పిట్లోంచి
నీళ్లు జారిపోతున్నట్లు-
కాలం సందుల్లోంచి
ఆలోచనలు పారిపోతున్నాయి
మనకు అంద కుండా పారిపోతున్నన్నాయి
 నిలకడలేకుండా
మనకి అందకుండా
ఆ ఆలోచనలు కూడా ఆవిరి
అయిపోతున్నాయి
తలా,తోకా లేనివి కొన్ని,
అర్ధం పర్ధం లేనివి కొన్ని,
స్వచ్చత లేనివి కొన్ని,
ఇష్టం లేనివి కొన్ని,
అక్కరకు రాని అబద్ధాల నడుమ...మెల్లగా జారిపోతున్న నమ్మకాన్ని
కాలం వడపోయలేక పోతుంది
అందుకే కాబోలు
వాటితోపాటు- ఆణిముత్యాల్లంటివి కూడా
బిజీ లైప్ లో ఎక్కడో తప్పిపోతున్నాయి
మేల్కోవాలి -- మౌనంగా రాసుకోవాలి
జారిపోని వీలులేని డైరీ అరలలో..కొన్ని  రోజులు క్షణాలు గా మారి క్షణాలు అక్షరాలు అయి.జ్ఞాపకాలుగా మాత్రమే మిగిలిపోతున్నాయి