. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 23, 2016

మాటలన్ని నాలోనీ భావాలుగానే మిగిలిపొయాయి ..?

మరు జన్మ కు పొందేన నీ హ్రుదయాని 
మనం చివరి సారి ఎదురుపడ్డప్పుడు
నీవు పడ్డ తడబాటు 
నా గుండె స్పందనై అలానే ఉండిపొయింది 
నా చూపు నీవైపు లేదనుకుని 
చూసిన ఆ చూపులు 
ఇంకా నా యధను తాకుతూనే ఉన్నవి 
కను సైగకు కాన రాక 
ఎదురు చూసిన చూపులెన్నో
నువ్వు చూడని ని వెనువెంట వొచ్చిన 
నీ నీడగ మారిన నా హ్రుదయాని అడుగు ప్రియతమా 
నీ పలకరింపుకై ఎన్నేలు వేచి 
ఆ చీకటిలో ఉండిపొయిందో 
నీ హంస నడకల సోయగాని వర్నించ తరమా నాకు 
నీ కోకిల రాగలా పలుకులు ఏ పుణ్యం చేసాయో 
నీ పెదవిపై నాట్యం చేసేందుకు 
ఏమని వర్నిచను ప్రియతమా 
నా ప్రేమనైనా నిన్ను 
ఈ మాటలన్ని నాలోనీ భావాలుగానే మిగిలిపొయాయి 
నీ వరకూ రానివ్వలేదు నా పిరికితనం 
నీ కొంటె చూపుకు గాయపడిన నా మనసు 
ఎన్నేలకు కోలుకునెనో 
భహుస నీ రూపాని నేను మరిచినప్పుడు కాబొలు 
ఈ జన్మ కి మరిచేన నా ప్రానాన్ని 
మరు జన్మ కు పొందేన నీ హ్రుదయాన్ని