. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, January 18, 2015

సాహితీ వేత్త "చలం" జీవిత విషేషాలతో అయన ఆత్మ కధ చదువుతున్నా నోచ్.

1910 లో జరిగిన ఘటనలు అప్పటి పరిస్థితులకు అప్పటిలో జరిగిన వాస్తవాలు ..ఓ గొప్ప సాహితీ వేత్త "చలం" జీవిత విషేషాలతో అయన ఆత్మ కధ చదువుతున్నా నోచ్...మొత్తమ్మీద ఇన్నాళ్ళకు మళ్ళి ఓ మంచి పుస్తకం చదువుతున్నా..బుక్ మొత్తం చదివాక ఆ విషేషాలు మీతో పంచుకుంటాను