. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, April 25, 2016

అది రైతుబజార్ ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓ రైతు స్పందించిన తీరు అమోఘం- My Public Experment

అది రైతుబజార్....అందరు కూరగాయలు కోంటూ బిజిబిజి గా ఉంటారు 

అక్కడ ఓ అమ్మాయిని ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ 

పట్టించకోక పోయినా అది రైతుబజార్....అందరు కూరగాయలు కోంటూ 

బిజిబిజి గా ఉంటారు అక్కడ ఓ అమ్మాయిని ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ 

చేస్తున్నప్పుడు అందరూ పట్టించకోక పోయినాఅదేంటో మీరూ చూడండి